ලියන්නට පටන් හන්න

මැඦික් පුවරැවට > Click Right Mouse Button